Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Planet pool chlorové mini tablety pomalurozpustné 1 kg

Kód produktu: Planet pool multifunkcni tablety mini 1 kg Výrobce: Chemoform
285 Kč
235,54 Kč bez DPH
na skladě
Kg

Pomalurozpustné chlorové tabletky uvolní ve vodě 56% aktivního chlóru. Organické, stabilizované pro všechny stupně tvrdosti vody. K dlouhodobému chlórování malého bazénu. Tablety k průběžnému chlórování bazénové vody vhodné do bazénů či whirlpoolů do objemu 20 m3. Obsahují více než 80% aktivního chloru. Stabilizované pro všechny stupně tvrdosti vody. pH-neutrální. Určeny hlavně do vířivek.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Dávkování: K udržovacímu chlórování: každý 7.-10. den 10 tabletu/10 m³ vody.
Návod k použití: Udržujte vždy hodnotu pH a chlóru v tomto rozmezí:
hodnota pH: 7,0-7,6, hodnota Cl: 1-3 mg/l. Pro efektivnější účinnost chlóru
doporučujeme držet pH v nižších hodnotách z uvedeného rozmezí.
Tablety jsou určené k průběžné údržbě vody. Po prvním napuštění bazénu nebo při náhlém zhoršení kvality vody proveďte šokové ošetření přípravky Chlórový granulát rychlorozpustný nebo Chlórové tablety rychlorozpustné mini. Pro průběžné chlórování pak vkládejte Chlórové tablety pomalurozpustné mini do plováku, u bazénu s pískovým filtrem do skimmeru nebo dávkovacího zařízení. Před koupáním tabletu vyjměte (dbejte na ochranu pokožky rukou) a zkontrolujte hodnotu aktivního chlóru, případně zapněte filtraci. Nejpozději po jedné hodině chodu filtrace, je-li hodnota chlóru v ideálním rozmezí 1-3 mg/l, je možné bazén používat. Nevhazujte tablety přímo do bazénu – nebezpečí vybělených skvrn. Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi. Při smíchání s jinými chlórovými výrobky může dojít k prudké reakci a explozi!

Charakter přípravku: pevná látka, tablety. Účel použití: přípravek na údržbu vody v bazénech. První pomoc: Symptomy otravy mohou nastat po několika hodinách, proto vyhledejte lékařskou pomoc do 48 hodin po nehodě. Při styku s kůží: Obecně není tento produkt pro pokožku dráždivý. Vliv na životní  prostředí: Třída ohrožení vody 2. Zabraňte průniku do podzemních, povrchových vod a kanalizace. Ohrožení pitné vody je možné již při malém průniku do podzemních vod. V povrchových vodách je nebezpečný pro ryby a plankton. Velmi jedovatý pro vodní organizmy. Skladování a přeprava: Produkt uchovávejte mimo dosah dětí, uchovávejte v uzavřených oiginálních obalech, chraňte před přímým slunečním zářením při skladování a přepravě. Dodržujte bezpečnostní pokyny a zásady ochrany zdraví při práci. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného obalu. Zákaz opětovného použití obalu.Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití.Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování prachu. PŘIZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/
mezinárodními předpisy. Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Hmotnost včetně obalu: 1,1 kg

 

Zobraz detailní popis

Detailní popis

 • H302 Škodlivý po požití.
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
 • H410 Velmi toxický pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky.
 • EUH031 Při kontaktu s kyselinami uvolňuje toxický plyn.
 • EUH206 Pozor! Nepoužívejte spolu s jinými výrobkami. Mohou uvolňovat nebezpečné plyny (chlór).
 • P101 Je-li potřebná lékařská pomoc, mějte k dispozici obal nebo šětítek výrobku.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P261 Zabraňte vdechování prachu.
 • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut je opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky a je-li to možné, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachovaní.
 • P301+P312 PO POŽITÍ: Při zdravotních problémech volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře
 • P304+P340 PO VDECHNUTÍ: Přesuňte osobu na čerstvý vzduch a umožněte jí pohodlně dýchat.
 • P405 Uchovávejte uzamčené.
 • P501 Zneškodněte obsah/nádobu v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Používejte biocídy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.


Hodnocení produktu

Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!

Soubory ke stažení