Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Planet pool Multifunkční BST maxi tablety pomalorozpustné

Kód produktu: multifunkčí tablety pomalorozpustné maxi 1 kg Výrobce: Chemoform

Produkt nabízíme v následujících variantách:

bazénová chemie
325 Kč
268,60 Kč bez DPH
na skladě
Kg

BTS - Bazénové super tablety s vícenásobným účinkem. Jsou složeny ze tří hlavních složek - chlorová dezinfekce, algicidní látky a vločkovače. Slouží k dlouhodobé údržbě bazénu. Pomalurozpustné tablety k dlouhodobému udržovacímu chlórování v průběhu sezóny. Chlór likviduje bakterie a viry, rozkládá nežádoucí látky, algicid zamezuje růstu řas a vločkovač sráží mikroskopické znečištění do vloček schopných se zachytit na běžných filtračních zařízeních. Jsou vhodné pro malé bazény ( Tampa).

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a formaci o výrobku.

Tyto tablety obsahují chlórovou dezinfekci a jsou určeny k průběžnému dávkování chlóru. Pro perfektní kvalitu vody doporučujeme do bazénu přidávat ještě algicid a vločkovač.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

dezinfekce se stabilizátorem proti rychlému uvolňování chlóru
vločkuje a projiskřuje vodu velmi pomalé rozpouštění
Udržujte vždy hodnotu pH a chlóru v tomto rozmezí: hodnota pH: 7,0 - 7,6 ,
hodnota Cl: 1- 3 mg/l. Pro efektivnější účinnost chlóru doporučujeme držet pH v nižších hodnotách z uvedeného rozmezí.
Dávkování: 1 tableta na 20 m3 týdně.
Návod k použití: Tablety jsou určené k průběžné dezinfekci vody. Po prvním napuštění bazénu nebo při náhlém zhoršení kvality vody proveďte šokové ošetření přípravky Chlórový granulát rychlorozpustný nebo Chlórové tablety rychlorozpustné mini. Pro průběžné chlórování pak vkládejte tablety do plováku, u bazénu s pískovým filtrem do skimmeru nebo dávkovacího zařízení. Zapněte filtraci. Nejpozději po jedné hodině chodu filtrace, je-li hodnota chlóru v ideálním rozmezí 1-3 mg/l, je možné bazén používat. Nevhazujte tablety přímo do bazénu – nebezpečí vybělených skvrn. Před
koupáním tabletu vyjměte (dbejte na ochranu pokožky rukou). Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi. Při smíchání s jinými chlórovými výrobky může dojít k prudké reakci a explozi! Charakter přípravku: pevná látka, tablety. Účel použití: přípravek na údržbu vody v bazénech. První pomoc: Symptomy
otravy mohou nastat po několika hodinách, proto vyhledejte lékařskou pomoc do 48 hodin po nehodě. Při styku s kůží: Obecně není tento produkt pro pokožku dráždivý. Vliv na životní prostředí: Třída ohrožení vody 2. Zabraňte průniku do podzemních, povrchových vod a kanalizace. Ohrožení pitné vody je možné již při malém průniku do podzemních vod. V povrchových vodách je nebezpečný pro ryby a plankton. Velmi jedovatý pro vodní organizmy.  Skladování a přeprava: Produkt uchovávejte mimo dosah dětí, uchovávejte v uzavřených oiginálních obalech, chraňte před přímým slunečním zářením při skladování a přepravě. Dodržujte bezpečnostní pokyny a zásady ochrany zdraví při práci. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Obal odevzdejte
ve sběrně nebezpečného obalu. Zákaz opětovného použití obalu.Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování prachu. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně
vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Zobraz detailní popis

Detailní popis

 • H302 Škodlivý po požití.
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
 • H410 Velmi toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • EUH031 Při kontaktu s kyselinami uvolňuje toxický plyn.
 • EUH206 Pozor! Nepoužívejte spolu s jinými výrobky. Mohou uvolňovat nebezpečné plyny (chlór).
 • P101 Pokud je potřebná lékářská pomoc, mějte k dispozícii obal nebo štítek výrobku.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P261 Zabraňte vdechování prachu.
 • P305+P351+P338 PŘI ZASÁHNUTÍ OČÍ: Několik minut je opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky a je-li to možné, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování.
 • P301+P312 PO POŽITÍ: Při zdravotních problémech volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
 • P304+P340 PO VDECHNUTÍ: Přesuňte osobu na čerstvý vzduch a umožněte jí pohodlně dýchat.
 • P405 Uchovávejte uzamčené.
 • P501 Zneškodněte obsah/nádobu v souladu s místními//regionálními/národními/mezinárodními předpisy. 
 • Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

 

Hodnocení produktu

Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!

Soubory ke stažení