Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Planet pool Chlorový granulát rychlerozpustný

Kód produktu: chlorový granulát rychlorozpustný 1 kg Výrobce: Chemoform

Produkt nabízíme v následujících variantách:

bazénová chemie
300 Kč
247,93 Kč bez DPH
na skladě
Kg

Granulát k šokovému ošetření vody stabilizovaný pro všechny stupně trvrdosti vody. Obsahuje 56% aktivního chlóru.

Chlórový přípravek na bázi kyseliny dichlorisokyanurové vhodný pro všechny stupně tvrdosti vody. Účinně dezinfikuje bazénovou vodu, je možné jej použít i pro dlouhodobější chlórování. Dobře se snáší s BST - bazénovými super tabletami pro dlouhodobé chlórování.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informaci o výrobku.

Návod k použití:

Ideální hodnota pH: 7,1 - 7,4, ideální hodnota Cl: 0,6 - 1,0 mg/l.
Po naplnění bazénu dávkujte cca 80 - 100 g na 10 m³ vody, k udržovacímu
chlorování přidávejte každý 3.-6. den 35 g na 10 m³ vody. K vysokému chlorování (po silném provozu v bazénu, bouřce atd.) přidat 70 - 100 g na 10 m³ rozmíchaných ve vodě. Granulát nejprve nasypte do nádoby s vodou a pak rozlévejte podél stěn bazénu. Dávkujte vždy granulát do vody, nikdy ne opačně! Nesypte granulát přímo do bazénu! Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi!
Charakter přípravku: pevná látka, granulát. Účel použití: přípravek na údržbu vody v bazénech. Při nadýchání: dopravit postiženého na čerstvý vzduch, při těžkostech vyhledat lékaře. Vliv na životní prostředí: Třída ohrožení vody 2. Zabraňte průniku do podzemních, povrchových vod a kanalizace. Ohrožení pitné vody je možné již při malém průniku do podzemních vod. V povrchových vodách je nebezpečný pro ryby a plankton. Velmi jedovatý pro vodní  organizmy. Dodržujte bezpečnostní pokyny a zásady ochrany zdraví při práci. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Obal odevzdejte ve  sběrně nebezpečného obalu. Zákaz opětovného použití obalu.Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití. Zdraví škodlivý při požití. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování
prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud
je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Skladujte uzamčené. Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a
informace o přípravku.

 

 

Zobraz detailní popis

Detailní popis

 • H302+EUH031 Škodlivý po požití. Při kontaktu s kyselinami uvolňuje toxický plyn.
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
 • H410 Velmi toxický pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky.
 • P101 Je-li potřebná lékařská pomoc, mějte k dispozici obal nebo štítek výrobku.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P261 Zabraňte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/ochranu tváře.
 • P305+P351+P338 PŘI ZASÁHNUTÍ OČÍ: Několik minut je opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky a je-li to možné, vyjměte je. Pokračujte ve vyplachovaní.
 • P301+P312 PO POŽITÍ: Jestli máte zdravotní problémy, okamžiěe volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ STŘEDISKO nebo lékaře.
 • P405 Uchovávejte zamčené.
 • P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy Pozor! Nepoužívejte spolu s jinými výrobky. Mohou se uvolňovat nebezpečné plyny (chlór).
 • Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku.


 

Hodnocení produktu

Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!

Soubory ke stažení