Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Planet pool Algicid standard 1l

Kód produktu: Planet pool Algicid standard 1 l Výrobce: Chemoform
145 Kč
119,83 Kč bez DPH
na skladě
l

Tekutý prostředek bez chlóru proti řasám se sníženou pěnivostí. Naředěný je bez chuti a zápachu. Dobře se snáší s jinými produkty péče o vodu v bazénech. pH neutrální
Návod k použití:
Ideální hodnota pH: 7,0 - 7,4.
Po základním vyčištění bazénu (především hran a spár) nastříkejte na tyto plochy jednoprocentní roztok přípravku. První dávkování: 100 ml na 10 m³ bazénové vody. Průběžné dávkování: 50 ml na 10 m³ vody týdně. Přípravek vždy nejprve rozmíchejte s vodou ve vhodné nádobě a poté opatrně vlévejte pomalu podél stěn bazénu. Při extrémních  povětrnostních podmínkách (vysokých teplotách nebo prudkých deštích), nebo nadměrném využívání bazénu je nutno dávkování zvýšit. Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi!
Charakter přípravku: kapalina.

Účel použití: přípravek na údržbu vody v bazénech. Při nadýchání: dopravit postiženého na čerstvý vzduch, při těžkostech vyhledat lékaře. Vliv na životní prostředí: Třída ohrožení vody 2. Zabraňte průniku do podzemních, povrchových vod a kanalizace. Ohrožení pitné vody je možné již při malém průniku do podzemních vod. V povrchových vodách je nebezpečný pro ryby a plankton. Velmi jedovatý pro vodní organizmy. Dodržujte bezpečnostní pokyny a zásady ochrany zdraví při práci. Používejte biocidní přípravky  bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného obalu. Zákaz opětovného použití obalu.Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Skladujte uzamčené. Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku.

Zobraz detailní popis

Detailní popis

 • H314 Způsobuje vážné poleptání kůže a poškození očí.
 • H400 Velmi toxický pro vodní organismy.
 • P101 Je-li potřebná lékařská pomoc, mějte k dispozícii obal nebo štítek výrobku. 
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
 • P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Kůži opláchněte vodou/osprchujte.
 • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut je opatrně vyplachujte vodou. Pokud používáte kontaktní čočky a je-li to možné, odstraňte je. Pokračujte ve vyplachování.
 • 3P310 Okamžite volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
 • P405 Skladujte uzamčené.
 • P501 Osah/obal likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
 • Používajte biocidy bezpečně. Vždy si před použitím přečtěte etiketu a informace o přípravku.

Hodnocení produktu

Produkt zatím nikdo nehodnotil, buďte první!

Soubory ke stažení